Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli eesmärk on selgitada, kuidas kohaldatakse kriminaalmenetluse seadustiku §-dega 1411 ‒1413 reguleeritud ajutist lähenemiskeeldu ja kui efektiivne on keeld praktikas. Artiklis analüüsitakse nii kehtivat regulatsiooni kui ka muudatusi, mis tehakse kehtivas regulatsioonis kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (edaspidi: eelnõu).

Et mõista, kui efektiivne on keeld praktikas ning milliseid muudatusi eelnõuga planeeritakse, intervjueeris artikli autor kahtekümmet õiguseksperti ja ühte Justiitsministeeriumi nõunikku. Selle tulemusena leidis autor, et kuigi kehtival regulatsioonil on hästi töötavaid aspekte, esineb regulatsiooni kohaldamisel ka probleeme. Mitmed kitsaskohad kõrvaldatakse eelnõuga tehtavate muudatuste abil, kuid mõned probleemid jäävad alles ka pärast eelnõu vastuvõtmist.

Artiklis sisalduvad autori ettepanekud alles jäävate probleemide lahendamiseks, mis tuginevad õigusekspertide väljapakutud ideedel. Ettepanekute eesmärk on aidata seadusandjat ja õiguspraktikuid ajutise lähenemiskeelu instituudi kujundamisel. Ettepanekutes väljatoodud ideede rakendamine suurendaks ajutise lähenemiskeelu efektiivsust, vähendaks keelu rikkumisi ja aitaks paremini kaitsta nii ohvrite kui ka keelu adressaatide õigusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse