Menüü

Euroopa Liidu seadusandja kohustus järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud karistuse proportsionaalsuse põhimõtet

Number 2021/4
Lk 289-300

Kokkuvõte

Artikkel keskendub Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi: harta) artikli 49 lõikes 3 sätestatud karistuse proportsionaalsuse põhimõttest tulenevate nõuete avamisele, mis kehtivad Euroopa Liidu seadusandjale, kui viimane on Euroopa Liidu teisese õiguse kaudu sanktsiooniraame kehtestamas. Artiklis jõuti järgnevatele järeldustele.

Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt peavad Euroopa Liidu direktiivides kehtestatavad sanktsiooniraamid vastama karistuse absoluutse ja relatiivse proportsionaalsuse põhimõttele Euroopa Liidu teisese õiguse alusel kehtestatud sanktsiooniraamidest ja kuritegudest tekkivas sanktsioonisüsteemis. Seega, lisaks üldisele Euroopa Liidu õiguse alusel kehtestatud meetmete proportsionaalsuse nõudele peavad Euroopa Liidu teiseses õiguses kehtestatud sanktsiooniraamid olema proportsionaalsed ka üksteise suhtes. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika seab Euroopa Liidu teiseses õiguses kehtestatud sanktsiooniraamidele nõude, mille kohaselt ei tohi need olla jämedalt ebaproportsionaalsed kuriteo raskuse suhtes. Sellisel määral ebaproportsionaalsus on tuvastatav aga üksnes erandlikel juhtudel. Ehkki harta selgituste kohaselt on kuritegude ja karisuste vaheline proportsionaalsus sätestatud liikmesriikide ühesugustes põhiseaduslikes tavades, ei ole praegusel ajal võimalik hartat nende alusel tõlgendada.

Sealjuures ei ole võimalik teha sanktsiooniõiguse teooriast, Euroopa Kohtu kohtupraktikast, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast ega liikmesriikide ühesugustest põhiseaduslikest tavadest järeldust, et üksnes harta artikli 49 lõike 3 alusel oleks nõutav, et Euroopa Liidu seadusandjal tuleks sanktsioonimäärade kehtestamisel tagada nende proportsionaalsus ka liikmesriikide sanktsioonisüsteemides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse