Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika areneb Euroopa riikide õigussüsteemides toimuvatest edumeelsetest muudatustest lähtudes. Üsna põhimõtteline areng on viimasel paaril aastakümnel toimunud LGBTI-kogukonna õiguste tagamises. Artiklis antakse esmalt lühike ülevaade, millal Euroopa Inimõiguste Kohus hakkas sisustama inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 14 sisalduvat „muu seisundi“ alusel diskrimineerimise keeldu ka keeluna diskrimineerida kedagi seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu. Kuna geide ja lesbide perekonnaeluga seotud õigusi on viimasel ajal põhjalikult käsitletud, keskendutakse artiklis diskrimineerimise keelu hindamisele koosmõjus selliste põhiõigustega nagu väärkohtlemise keeld, sõnavabadus, usuvabadus ja kogunemisvabadus. Lisaks on esile toodud põhimõtteid, mida tuleb arvestada LGBTI-kogukonda kuuluvate välismaalaste riigist väljasaatmisel või nende kinnipidamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse