Menüü

Kokkuvõte

Põhimass menetletavatest süütegudest leiab vaidlusteta aset Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluval alal, mistõttu küsimused karistusseaduse ruumilise kehtivuse kohta ei saa aktualiseeruda ega peagi aktualiseeruma. Seda enam väärib tähelepanu üks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hiljutistest lahenditest väärteoasjade vallas, mis käsitleb meie karistusõiguse Eesti välisesinduses toimepandud väärteole laienemise tingimusi. Lahendi pretsedenti loov põhiseisukoht – välisriigis asuva Eesti välisesinduse alal toimepandud väärtegu ei saa Eesti karistusõiguse järgi karistada, kuivõrd karistusseadustiku § 6 lõike 1 järgi saab karistada vaid sellist väärtegu, mis on toime pandud Eesti territooriumil – on sedavõrd põhimõtteline, et väärib selleni viinud argumentide täpsemat analüüsi. Autor on seisukohal, et kutsudes seadusandjat üles kehtiva väärteokaristusõiguse muutmiseks, täitmaks meie välisesindustes tuvastatud „karistatavuslünka“, murrab Riigikohtu kriminaalkolleegium sisse lahtisest uksest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse