Menüü

Kokkuvõte

Üldiselt võib mittevaralise kahju hüvitamist nõuda isik, kelle õigushüve vahetult kahjustati. Siiski on ka võimalik, et mittevaralise kahju hüvitamise nõue tekib hoopis otsese kannatanu lähedasel isikul. Nii sätestab võlaõigusseaduse (VÕS) § 134 lõige 3, et isiku surma põhjustamisega või talle raske kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustuse korral võivad ka surmasaanu või kahjustatud isiku lähedased isikud nõuda mittevaralise kahju hüvitist, kui hüvitise maksmist õigustavad erandlikud asjaolud.

VÕS § 134 lõike 3 kohaldamisala on seni olnud Eesti kohtupraktika järgi üsnagi piiratud, seda just erandlike asjaolude kriteeriumi tõttu. 7. oktoobril 2022 tegi Riigikohtu kriminaalkolleegium aga otsuse, milles erandlike asjaolude kriteeriumit täpsustati: otsusega laiendati sätte kohaldamisala, mis aga ei viinud Eesti õigust lähemale riikidele, kelle õigust Eesti eraõiguse kujundamisel eeskujuks on peetud.

Käesolevas artiklis asetatakse VÕS § 134 lõike 3 eeldused esmalt üldisemasse konteksti. Seejärel peatutakse lähemalt erandlike asjaolude kriteeriumil, hinnates, milline tähendus võiks edasise praktika jaoks olla eespool nimetatud Riigikohtu lahendil. Lisaks küsitakse, kas nn mudelriikide eeskuju võiks inspireerida ka Eesti seadusandjat sätet muutma.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse