Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja selle (võimalik) rikkumine loovutamisest keeldumise alusena Euroopa vahistamismääruse korral. Euroopa Kohtu 25. juuli 2018. a otsus asjas Minister for Justice and Equality vs. LM
Anneli Soo
2018 10, Lk 778 - 783
...peaaegu automaatsena toimivat loovutamismenetlust Euroopa vahistamismääruse asjades inimõigusi põhjendamatult......loovutamismenetluse inimõigussõbralikumaks muutmiseks Euroopa Kohtus algas 5. aprillil 2016, mil Euroopa Kohus langetas...
Sideandmed ja nende säilitamise olulisus
Karel Virks
2018 8, Lk 581 - 596
...isikute põhiõigustesse ja -vabadustesse. Seda väidet kaitstakse Euroopa Kohtu kohtuasjas Digital Rights Ireland ja kohtuasjas......isikute põhiõigused ja -vabadused. Puudu on jäänud Euroopa Kohtu seisukohtade õigusliku ja praktilise paikapidavuse...
Majandusraskustes ettevõtjatele osutatava riigiabi mõjude hindamine
Albert Linntam
2017 9, Lk 635 - 644
...Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõikest......artikli 107 lõikest 1 tuleneva üldpõhimõtte järgi on Euroopa Liidu liikmesriikidel keelatud osutada ettevõtjatele......artikli 107 lõikes 3 sätestatud erandid, mis annavad Euroopa Komisjonile pädevuse teatud kriteeriumitele vastavat...
Kolmanda akti tõus ja langus
Madis Ernits, Andra Laurand
2017 1, Lk 3 - 26
...toimunud rahvahääletusel, millega andis ühtlasi nõusoleku Euroopa Liiduga liitumiseks. Põhiseaduse täiendamise seadus......täiendamise seadus võimaldas Eesti Vabariigil astuda Euroopa Liitu, mistõttu on akti autorid põhiseaduse § 1 lõikega...
Rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamine kui solidaarsusmeede
Kristel Urke
2016 9, Lk 655 - 664
...Euroopa Liidus reguleerib küsimust, milline liikmesriik on......reguleerib küsimust, milline liikmesriik on kohustatud Euroopa Liidu territooriumil esitatud rahvusvahelise kaitse......esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbi vaatama, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 604/2013 ehk nn Dublin...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»