Menüü

Euroopa ühenduste kohtu ja Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute ning Eesti kui võimaliku liikmesriigi kohtute vaheline koostöö

Autor:
Number 1998/5
Lk 250-255

Kokkuvõte

Euroopa Liiduga ühinemise es staadiumis on Eestis seni suhteliselt vähe tähelepanu pööratud Euroopa Ühenduste Kohtu rollile ühenduse õiguskorras ja tema tegevuse võimalikule mõjule Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga. Käesolev artikkel püüab seda lünka täita, võttes vaatluse alla Euroopa Ühenduste Kohtu (edaspidi Euroopa kohus) ja liikmesriikide kohtute vahelise koostöö.

I. Koostöö alused ja põhjused

Üks aluseid, millel Euroopa kohtu ja liikmesriikide kohtute vaheline koostöö põhineb, on Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi Leping) artikkel 5. Selle artikli kohaselt peavad liikmesriigid ja liikmesriikide üksikisikud täitma Euroopa ühenduse õigusest (edaspidi ühenduse õigus) tulenevaid kohustusi. Oma otsusega 16. detsembrist 1976 asjas Rewe on Euroopa kohus Lepingu artiklit 5 tõlgendanud järgmiselt: „Vastavalt Lepingu artiklile 5 on liikmesriigid kohustatud ühenduse õigust kohaldama ühetaoliselt, mille juurde kuulub ka siseriikliku õiguse vastavusse viimine Euroopa kohtu pretsedendiõigusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse