Menüü

Kokkuvõte

Garantii olemusest

Tagatised kui riskide ülevõtmise ja laiendamise vahendid on kohustused, mis tulenevad põhikohustustest ja mis kannavad selletõttu ka nimetust lisa- või kõrvalkohustused. Kõrvalkohustused võivad põhikohustuse suhtes olla aktsessoorsed või mitteaktsessoorsed. Aktsessoorne on kõrvalkohustus, mille kehtivuse eelduseks on põhikohustuse kehtivus. Sellised kõrvalkohustused jagavad põhikohustuse saatust. Aktsessoorsuse põhimõtte kohaselt vastutab kõrvalkohustuse võtja põhikohustuse täitmise eest samadel alustel nagu põhivõlgnik ning võib esitada võlausaldaja nõudele samu vastuväiteid kui põhivõlgnik. *1

Aktsessoorne kõrvalkohustus ise võib olla täidetav solidaarse või täiendava kohustusena. Esimesel juhul võib võlausaldaja ise valida, kas ta esitab kohustuse rikkumise korral täitmisnõude põhivõlgnikule või võlaõigusliku tagatise andjale. Täiendava kohustuse puhul tuleb esmalt täitmisnõue esitada põhivõlgnikule ja alles seejärel võib võlausaldaja rahuldamata jäänud osas nõuda täitmist kõrvalkohustuse võlgnikult. Aktsessoorne ja solidaarvastutusel põhinev tagatiskohustus on näiteks TsK §-s 206 sätestatud käendus. Garantiivastutus TsK § 215 järgi põhineb täiendava vastutuse põhimõttel, mis tähendab, et garant vastutab ainult siis, kui võlgnevust ei ole võimalik kustutada võlgniku vahendite arvel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse