Menüü

Mõningatest karistusõiguslikest inimese surma põhjustamise, vabaduse võtmise ja kuriteo varjamisega seotud probleemidest. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus asjas 3-1-1-57‑10

Autor:
Number 2011/2
Lk 153-161

Kokkuvõte

27.10.2010 tegi Riigikohtu kriminaalkolleegium otsuse, milles korrati ja täpsustati paari juba varem avaldatud seisukohta ja öeldi välja mõningad uued mõtted – seda nii karistusseadustiku üldosa, aga eelkõige eriosa puudutavates küsimustes. Nimetatud kohtuasja pinnalt lahatakse artiklis kaastäideviimise sisustamise küsimusi ning vaadeldakse Riigikohtu juhised, kuidas piiritleda omavahel erinevaid inimese surma põhjustamisel kohaldamisele tulla võivaid süüteo subjektiivse koosseisu variante. Seadusliku aluseta vabaduse võtmise temaatikat käsitledes peatutakse artiklis isiku nõusolekul, mis teatud juhtudel võib välistada koosseisu, mõningatel puhkudel aga õigusvastasuse. Kuriteo varjamise osas vaadeldakse, kas süüdistatavale saab ette heita tegusid, mida tehti enne kuriteo toimumist; kas kuritegu saab varjata ka tegevusetusega ning kuidas sisustada kuriteo toimepanija abikaasa mõistet (kelle poolt kuriteo vajamine ei ole süüline).


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse