Menüü

Kokkuvõte

Karistusseadustiku kohaselt on kuriteona karistatav ametialaste tegudega seoses hüvede selline andmine, võimaldamine, pakkumine ja saamine, mida õigusaktid ette ei näe. Vastutus selliste tegude eest on ette nähtud karistusseadustiku § des 293–298, mille kohaselt on karistatavad pistise ja altkäemaksu andmine, võtmine ja vahendus.

Altkäemaksu ja pistise ese saab karistusseadustiku kohaselt olla vara või muu soodustus. Vara on vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § le 66 isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum. Muu soodustuse mõistet seadus ei ava. Karistusseadustiku kommentaaride kohaselt on muu soodustusena vaadeldavad kõik sellised nähtused, mis ei mahu vara mõistesse, kuid on siiski rahaliselt hinnatavad (nt tavapärasest madalamate hindade rakendamine). Muu soodustusena ei saa kommentaaride kohaselt käsitada näiteks soovituskirju või seksuaalteenuseid.

Artiklis käsitletakse muu soodustuse kohta kujunenud kohtupraktikat, tuues välja võimalikud tüüpjuhtumid ja kriteeriumid muu soodustuse mõiste sisustamiseks. Seejärel analüüsitakse, milles võib avalduda muu soodustus; kuidas tuvastada, et tegemist on muu soodustusega, ning kas ja milline peab olema muul soodustuse rahaline mõõde.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse