Menüü

Poole osavõtuta tehtud kohtulahendite tunnustatavus ja täidetavus Brüsseli I määruse ja Lugano II konventsiooni liikmesriikides

Autor:
Number 2012/6
Lk 450-461

Kokkuvõte

Eesti kohtute poolt tsiviilasjades tehtud kohtulahendite tunnustamine ja täitmine välisriigis toimub muuhulgas Brüsseli I määruse ja Lugano II konventsiooni alusel. Tunnustatavuse ja täidetavuse vaidlustamisel tuginetakse enim Brüsseli I määruse ja Lugano II konventsiooni artikli 34 punktile 2, mis võimaldab tunnustamisest ja täitmisest keelduda juhul, kui kohtulahend on tehtud poole osavõtuta. Tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtulahendite tunnustamise ja täitmise kontekstis on seega väga oluline, et Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustik tagaks Eestis tehtavate kohtulahendite vastavuse artikli 34 punktis 2 toodud nõuetele. Eesti tsiviilkohtumenetluse regulatsiooni vastavus artikli 34 punktiga 2 seatud nõuetele on oluline ka Brüsseli I määruse muudatusettepaneku kontekstis.

Analüüsi tulemusena jõuab autor järeldusele, et kehtiva tsiviilkohtumenetluse normistikuga on loodud raamistik, mis võimaldab tagada kostjale tema õigus kohtulikule ärakuulamisele selliselt, et see vastab ka Brüsseli I määruse ja Lugano II konventsiooni artikli 34 punkti 2 nõuetele. Siiski, tsiviilkohtumenetluse asjakohaste sätete olemasolu ise ei taga ilmtingimata Eestis poole osavõtuta tehtud kohtulahendite tunnustatavust ja täidetavust Euroopa Liidu ja Lugano II konventsiooni liikmesriikides. Selleks et poole osavõtuta tehtud kohtulahend oleks Brüsseli I määruse ja Lugano II konventsiooni liikmesriikides tunnustatav ja täidetav, peavad nii Eesti kohtud kui ka hageja järgima kõiki tsiviilkohtumenetluse seadustikust tulenevaid, sealhulgas Riigikohtu praktikas viidatud nõudeid, mis seonduvad kostja kohtuliku ärakuulamise õiguse kaitsega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse