Menüü

Töölepingu seaduse § 37: kas tööandja võimalus oma äranägemise järgi töötasu vähendada või turvalise paindlikkuse rakendamise positiivne näide?

Autor:
Number 2013/5
Lk 316-328

Kokkuvõte

1. juulil 2009 jõustus Eestis uus töölepingu seadus (TLS), mille aluseks on turvalise paindlikkuse kontseptsioon. TLS jõustumine tõi kaasa ühe olulise muudatuse töötasu regulatsioonis: TLS § s 37 sisalduva tööandja võimaluse muuta ühepoolselt töötasu kokkulepet töömahu vähenemise korral. Ajakirjanduses palju diskuteeritud muudatust on peetud töötasu reeglite paindlikkuse suurendamise musternäidiseks ja ühtlasi töötajat kahjustavaks sätteks.

Käesolevas artiklis analüüsitakse, millistel tingimustel on võimalik tööandjal ühepoolselt töötasu vähendada, kas ja kuidas on vastav reeglistik võrreldes varasemaga muutunud ning kas sellise võimaluse andmine on kooskõlas turvalise paindlikkuse kontseptsiooniga. Artiklis analüüsitakse TLS § i 37 ning ka teisi töötasu kokkuleppe ühepoolse muutmisega seonduvaid TLS, töötuskindlustuse seaduse, võlaõigusseaduse ja töötajate usaldusisiku seaduse sätteid. Võrdlusena peatutakse ka kuni 30. juunini 2009 kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, palgaseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ja puhkuseseaduse sätetel. Lisaks käsitletakse TLS § 37 rakendamisega seonduvat kohtu- ja töövaidluskomisjonide praktikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse