Menüü

Kokkuvõte

Tehnoloogiline areng on toonud kaasa nii uusi autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste liike kui ka nende õiguste kasutamise innovatiivsemaid võimalusi. Infoühiskonnas on õiguste teostamiseks samuti rohkem viise kui varem. Samas on infoühiskonnas õiguspraktikas raske või mõningatel juhtudel üldse võimatu saada kõikidelt õiguste omajatelt nende õiguste kasutamiseks eelnev luba. Seetõttu võib tekkida olukord, et õigusi ei tohi üldse kasutada. Seeläbi on takistatud üldsuse juurdepääs autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste objektidele ning ka uute innovatiivsete ärimudelite ellurakendamine. Õiguste kasutajatel jääb aga litsentsitasu saamata. Kahjustada saavad seega nii õiguste omajate, tarbijate kui ka ettevõtjate huvid. Tekib küsimus, kas niisugust olukorda saab pidada jätkusuutlikuks.

Käesolevas artiklis analüüsib autor, milline on autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik teostamine. Põhitähelepanu on artiklis pööratud õiguste laiendatud kollektiivsele teostamisele. Autor analüüsib samuti, kas oleks põhjendatud Eestis seaduses kehtestada üldise laiendatud kollektiivlitsentsi normistik, mis sätestaks õiguste laiendatud kollektiivse teostamise valdkonnad mitteammendavalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse