Menüü

Kokkuvõte

Alates 10. jaanuarist 2015 peavad Eesti kohtud ja kohtutäiturid hakkama nn Brüsseli I määruse (EÜ/44/2001) asemel kohaldama Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määruses (EL/1215/2012) sisalduvaid ning kohtutele ja kohtutäituritele suunatud sätteid (s.t kohtualluvuse määramise, kohtulahendite ja ametlike dokumentide tunnustamise või täitmise sätteid). Uue määrusega muudetakse osaliselt kohtualluvuse määramise reegleid Eesti kohtutes ning lihtsustatakse tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtulahendite vastastikkust tunnustamist ja täitmist Euroopa Liidus.

Artikkel annab Eesti lugejale ülevaate Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määruse kohaldamisalast, selle määruse vahekorrast teiste Eestis kehtivate rahvusvahelist tsiviilkohtumenetlust reguleerivate õigusaktidega ning määrusega kaasnevatest peamistest muudatustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse