Menüü

Kokkuvõte

Maailmas välja kujunenud praktika kohaselt saab tööandja töölepingu üles öelda kas töötajast või tööandjast endast tulenevatel (majanduslikel) põhjustel. Tööandja algatusel töölepingu lõpetamise põhjustel on võimalik sellisel viisil vahet teha nii Eesti Vabariigi töölepingu seaduses kui ka 2008. aastal vastu võetud töölepingu seaduse (TLS) kohaselt.

Käesolevas artiklis käsitletakse töölepingu ülesütlemise majanduslikke põhjuseid töö lõppemise korral, mis on sätestatud TLS § 89 lõikes 1. Nimelt sätestab TLS § 89 lõige 1, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Seejuures võib tekitada segadust eelkõige muude töö lõppemise juhtude sisustamine.

Kuidas sisustada TLS § 89 lõikes 1 nimetatud „muid töö lõppemise juhtusid“, käsitleb ka Riigikohtu lahend asjas 3-2-1-7-11. Autori arvates on antud kaasuse näol tegemist tüüpilise juhtumiga, mil koondamine on õigustatud põhjustel, et tööandjal ei ole võimalik töötajale endistel tingimustel tööd anda. Riigikohus asus siiski teistsugusele seisukohale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse