Menüü

Kokkuvõte

Pärast 26. juunit 2017 hakatakse Euroopa Liidus kohaldama maksejõuetusmenetluse (uuesti sõnastatud) määrust (EL) 2015/848, millega tunnistatakse kehtetuks varasem maksejõuetusmenetluse määrus (EÜ) 1346/2000. Uues määruses sisalduvad sarnaselt vanale määrusele sätted maksejõuetusasjades rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimise, kohalduva õiguse kindlakstegemise ning maksejõuetusasjades tehtud kohtulahendite tunnustamise ja täitmise kohta. Lisaks on määrusesse lisatud mitmeid sätteid rahvusvahelise koostöö kohta maksejõuetusasjade lahendamisel ning maksejõuetusasjade lahendamise rahvusvahelise koordineerimise kohta. Muudatuste peamiseks eesmärgiks on nihutada maksejõuetusmenetluse fookus likvideerimiselt elujõuliste ettevõtete ümberstruktureerimisele, tagades samal ajal võimalike võlausaldajate õiguste kaitse.

Käesolevas artiklis tutvustatakse lugejale uut määrust, selgitatakse selle kohaldamisala ja vahekorda Eesti teiste rahvusvahelise eraõiguse õigusaktidega ning hinnatakse, milliseid muudatusi Eesti maksejõuetusmenetluse õiguses uus määrus endaga kaasa toob.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse