Menüü

Kokkuvõte

Haldusasjas 3-17-378 lahendas Riigikohus küsimust audiitorilt kutsetegevuse äravõtmise õiguspärasuse kohta. Riigikohus leidis, et riikliku järelevalve raames kutse äravõtmisel ei või tugineda pelgalt hinnangule, et vandeaudiitor ei vasta oma maine või usaldusväärsuse tõsiselt kahjustumise tõttu vandeaudiitorile esitatavatele nõuetele, vaid prognoosida tuleb ka kutsetegevuse jätkumisega kaasneda võivaid ohte (riske).

Finantsinspektsioon korraldab sobivusmenetlust küll mõneti teises õigusraamis ja teistsuguseid põhimõtteid järgides, kuid sellele vaatamata on sellel menetlusel teatav olemuslik sarnasus Riigikohtu otsuses osutatud küsimusega. Seetõttu vaatlevad autorid Riigikohtu otsuse valguses eelkõige finantssektori juhtide (eelkõige juhatuse ja nõukogu liikmete) sobivuse menetlust ja sellega seonduvaid õigusakte. Otsitakse vastust küsimusele, kas võimalik tulevikuprognoos isiku maine hindamisel ei ole liialt laia tõlgenduse vili, mis on eelkõige karuteene hinnatavale isikule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse