Menüü

Kokkuvõte

Otsuse tegemise viisist olenemata kohaldatakse kõigi kapitaliühingute ehk osaühingute ja aktsiaseltside otsuste tegemisele enamuse põhimõtet, mis osanike otsuste puhul tuleneb äriseadustiku (ÄS) § 174 lõikest 1 ning aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuste puhul ÄS § 299 lõikest 1. Juriidilise isiku otsuste tegemisel on oluline tagada, et enamuse põhimõtte järgimine ei tooks kaasa enamuse poolt õiguste kuritarvitamist, vaid et kaitstud oleksid nii ühingu huvid kui ka vähemusosaluse omajate õigused. Selleks on seaduses sätestatud erinevaid meetmeid. Näiteks piiratakse teatavatel juhtudel osanike ja aktsionäride õigust hääletada (ÄS § 177 ja § 303). Praktikas esineb aga sageli ühingu huvide ning vähemusosaluse omajate õiguste kaitseks kehtestatud sätete rikkumist. Klassikalised ühinguõiguslikud õiguskaitsevahendid ehk juriidilise isiku organi otsuse tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine ei taga vähemusele piisavat kaitset.

Vastuvõetud otsusega võrreldes vastupidise otsuse vastuvõtmise tuvastamise nõue ehk positiivne tuvastushagi on Saksa õiguses tunnustatud ühinguõiguslik õiguskaitsevahend, mille ülevõtmine Eesti õigusesse ning aktsepteerimine kohtupraktikas aitaks eeltoodud õiguslikke probleeme lahendada. Käesolevas artiklis analüüsitakse, millised on positiivse tuvastushagi materiaalsed eeldused, samuti seda, millised on sellise õiguskaitsevahendi menetluslikud eripärad. Lisaks uuritakse artiklis positiivse tuvastushagi kohaldamise praktikat Saksa õiguses ja seda, kas seesugune abinõu aitaks edasi arendada ka Eesti ühinguõigust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse