Menüü

Kokkuvõte

Atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) kohaselt tuleb loa andjal keelduda õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa andmisest, kui heiteallikast väljutatava saasteaine heitkogus põhjustab saasteaine heite summaarse piirkoguse ületamise Eesti territooriumil ja majandusvööndis (AÕKS § 97).

Artiklis antakse ülevaade saasteaine heite summaarse piirkoguse kui õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa andmisest keeldumise aluse ajaloolisest kujunemisest Eesti välisõhu kaitse õiguses, avatakse regulatsiooni olemust ning analüüsitakse, kas kehtiv õigus annab normi rakendajale piisavalt pidepunkte, hindamaks seda, kas konkreetse õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa andmisega võib saasteaine heitkogus ületada saasteaine summaarset piirkogust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse