Menüü

Kokkuvõte

Autorid on seisukohal, et Riigikohtu kommenteeritavas lahendis väljendatud seisukoht, mille kohaselt sotsiaalmeedias teise isiku postitust jaganud isik vastutab selle postituse võimaliku ebaõigsuse või au teotava iseloomu eest, on liigselt üldistav: Riigikohus ei erista teise isiku postituse jagamist kriitiliselt, neutraalselt ja soosivalt positsioonilt, vaid omistab algses postituses sisalduvad väited ja hinnangud igal juhul postituse jagajale. Selline üldistus paneb postituse jagajale ebamõistlikult ulatusliku kontrollikohustuse. Potentsiaalselt võib olla loodud ka soodne pinnas au teotamisest tulenevate mittevaraliste kahjuhüvitiste nõudmise „vabrikute“ tekkeks. Tekivad ka uued õiguslikud küsimused: näiteks millises ulatuses iga postituse jagaja vastutab, kas iga jagamisega tekib kannatanul mittevaralist kahju juurde ning kas sellise täiendava kahju eest peaks vastutama algse postituse tegija.

Autorid rõhutavad, et kindlasti ei soovi nad oma kommentaariga väljendada arvamust, et teise isiku au teotamine sotsiaalmeedias postituste jagamise teel on lubatav või õiguslikult väherelevantne. Kui postituses sisalduv väärtushinnang on inimväärikust alandav, vulgaarne või ilmselgelt solvav, s.t selle õigusvastasus peaks olema mõistlikule isikule ilmselge, siis ei oma selle jagamise õigusvastasuse üle otsustamisel tähtsust see, kas algse postituse autor on antud valdkonnas usaldusväärne ekspert või mitte: sellisel juhul jagaja vastutab au teotamisega tekitatud mittevaralise kahju eest. Teisiti on see aga muude ebakohaste väärtushinnangute või ebaõigete faktiväidete avaldamise korral: sel juhul peaks teiste isikute loodud postituste jagamist puudutavate kaasuste üle otsustamisel olema keskseks küsimuseks see, kuidas sellist postitust jagatud on – kas postituse jagaja väljendab jagamisel nõustumist postituses toodud seisukohaga või mitte. Samuti tuleks teise isiku loodud postituse jagaja kontrollikohustuse ulatuse ja sisu määramisel arvesse võtta nii postituse jagaja kui ka postituse algse autori isikut.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse