Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju hüvitamine"

Kausaalõpetused ja võlaõigus
Margus Kingisepp
2003 3, Lk 154 - 160
...arengust õiguslikus mõtlemises Tsiviilõigusliku kahju väljaselgitamisel ja hüvitise väljamõistmisel pööratakse......VÕS) § 127 lõikes 4. Selle sätte järgi peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus...
Töövigastus ja tekitatud kahju hüvitamine
Tiia Kruusmaa
1994 6, Lk 152 - 154
...milles palutakse osutada abi töövigastuse tagajärjel tekitatud kahju hüvitamisel? Käesoleva kirjutise eesmärgiks on anda......lühiülevaade valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, kahju hüvise taotlemise ja arvutamise korrast, probleemidest...
Lepingu sõlmimine enampakkumise ja oksjoni teel
Irene Kull
1995 3, Lk 90 - 92
...lepingu sõlmimist. Teine võimalus on piirduda ainult kahjude hüvitamise kohustuse panemisega mittesõlmimises......olevale poolele. Enampakkumisel võib ilmselt piirduda kahjude hüvitamise kohustusega, vaatamata sellele, milline...
Kohtulahendid

1995 3, Lk 123 - 123
...II–2/532 1994. a.Tööseadused ei näe ette moraalse kahju hüvitamist töötajale töölepingu ebaseadusliku lõpetamise...... töötasu sunnitud töölt puudumise aja eest ja moraalse kahju hüvitamist AS Elpro juhatuse esimehelt vastavalt...
Planeerimis- ja ehitusseadus
Hannes Veinla
1996 1, Lk 4 - 7
...detailplaneeringust tulenevate kinnisomandi kitsendustega seotud kahju hüvitamise alused ja korra. Kinnisasja omanikul on......kuulub hüvitamisele planeeringu tühistamisest tulenev kahju. Üleriigilisest või maakonnaplaneeringust tulenevatest...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
...mitmesugustel põhjustel saavutatud üksmeelt. Aruteludele ei ole kahjuks olnud võimalik kaasata kõiki juriste ja seetõttu......mitmesugustel põhjustel saavutatud üksmeelt. Aruteludele ei ole kahjuks olnud võimalik kaasata kõiki juriste ja seetõttu...
Meditsiinikahjude kompenseerimine Soomes
Salla Lötjönen
1997 2, Lk 69 - 71
...aastal vastu võetud ja 1. mail 1987 jõustunud patsiendikahju seadusega rakendus Soomes tervishoiutöötajate süüd......tervishoiutöötajate süüd mittearvestav meditsiinikahjude kompenseerimise süsteem. Käesolevas artiklis tutvustan...
Töötaja vastutus tööandjale tekitatud kahju eest
Inge-Maret Orgo
1998 10, Lk 531 - 534
...täiendada ja muuta. Töötaja vastutus tööandjale tekitatud kahju eest on endiselt sätestatud töökoodeksiga, kuigi......viimane variant, reguleeritakse tööandjale tekitatud kahju hüvitamine võlaõigusseadusega. Töölepinguga seonduvate...
Eastern Credit Limited, Inc. Eesti Panga vastu
Jaak Kirikal, Aare Tark
1998 7, Lk 343 - 345
...Pangalt ja Vahur Kraftilt 2 801 796 dollari suuruse kahju hüvitamist ja trahvi 16 000 000 dollarit (exemplary damages......Pangalt ja Vahur Kraftilt 2 801 796 dollari suuruse kahju hüvitamist ja trahvi 16 000 000 dollarit (exemplary damages...
Töötaja vastutus saksa tööõiguse järgi
Wolfgang Däubler
1998 3, Lk 144 - 146
...üks osa võlaõiguse eriosast. Kui töötaja süüliselt kahjustab tööandja vara, vastutab ta lepingu rikkumise......vara, vastutab ta lepingu rikkumise tõttu tekitatud kahju eest. Teiste isikute suhtes vastutab ta BGB § 823...
«eelmine lehekülg  1  2  3