Menüü

Ameerika Ühendriikide seadusandliku jurisdiktsiooni ekstraterritoriaalne rakendamine trustidevastases kohtumõistmises

Autor:
Number 1994/4
Lk 82-84

Kokkuvõte

Jurisdiktsioon on üks osa riigi suveräänsusest ja viitab seadusandlikule, kohtulikule või administratiivsele kompetentsile [1]. Seadusandlik jurisdiktsioon sisaldab riigi õigust rakendada enda seadusi erilise tegevuse, suhete või olukordade puhul [2]. Rahvusvahelise õiguse järgi on jurisdiktsiooni rakendamise üldisteks alusteks „territoriaalsuse printsiip“ ja „rahvuse printsiip“ [3]. „Territoriaalsuse printsiip“ tuleneb riigi suveräänsusest oma territooriumi üle, mille alusel riik rakendab enda seadusi enda territooriumil, kusjuures selline tegevus võib toimuda ka osaliselt väljaspool riigi territooriumi toimepandud tegude suhtes [4]. „Rahvuse printsiip“ lubab riigil rakendada enda jurisdiktsiooni enda kodanike ja elanike üle, sealjuures ka nende viibimisel väljaspool riigi piire [5]. Samal ajal ei tohi riik nõuda oma välisriigis asuvalt kodanikult niisuguse teo toimepanemist (või mittetoimepanemist), mis on keelatud välisriigi seadusega [6].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse