Menüü

Kokkuvõte

Kohtulik aktivism on konstitutsiooniõiguse ja -filosoofia keskse fenomenina olnud konstitutsiooniteadlaste ulatusliku debati teemaks alates ajast, kui põhiseaduslikkuse järelevalve doktriin kohtuasja Marbury vs. Madison rüpest 1803. aastal Ameerika Ühendriikides sündis. Termin ise võeti esmakordselt kasutusele 1967. aastal kohtunik Blacki eriarvamuses Ameerika Ühendriikide ülemkohtu otsuses Ühendriigid vs. Wade.

Artikkel teeb selle alates 1960. aastatest kestnud diskussiooni koos oma põhiliste seisukohtade ning nende vastu suunatud kriitikaga kättesaadavaks ka konstitutsiooniõiguse huvilisele Eestis. Samuti esitatakse autoripoolne nägemus sellest, kuidas kohtulikku aktivismi üleüldse mõistlikul viisil sisustada, arvestades konstitutsioonilises õigusmõtlemises toimunud ulatuslikku arengut.

Lisaks katsele aktivismi mõistega kaasnevat segadust hajutada ehk sisustada kohtulik aktivism tänapäevaste õigusteaduslike arusaamade põhjal, seob autor teoreetilist käsitlust praktilise küljega, kasutades artiklis esitatud teoreetiliste argumentide illustreerimiseks Riigikohtu lahendeid. Ühtlasi antakse sedakaudu hinnang kohtuliku aktivismi esinemisele Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas aastatel 1993–2004.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse