Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli autor kaitses 2008. aasta suvel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktoridissertatsiooni „Õigus tõhusale menetlusele enda kaitseks – Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni artikkel 13 Euroopa Inimõiguste Kohtu dünaamilises käsitluses“. Siiski ei ole käesolev artikkel ainult dissertatsiooni lühikokkuvõte, sest autor vaatleb ka mõnede Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendites kasutatavate õigusmõistete ning õigusinstrumentide puutepunkte Eesti õigusruumiga, sh nii õigusaktide kui ka Riigikohtu lahenditega. Artiklis otsitakse vastust muuhulgas küsimusele, kas ja millises ulatuses on Eesti õigusruumis tagatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõigus tõhusale menetlusele enda kaitseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse