Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu kommenteeritavas otsuses on pikemalt käsitletud altkäemaksu lubamisega nõustumise lõpuleviimist ning kuriteo täideviimise ja sellest osavõtuga seonduvaid probleeme.

Käsitlemist leiavad küsimused, kas lõpuleviidud süüteost loobumine ei ole karistusseadustiku kohaselt võimalik; kas isikut saab samaaegselt süüdi mõista nii korduvas altkäemaksu võtmises isikute grupi poolt kui ka sama süüteokoosseisu objektiivsetele tunnustele vastavatele süütegudele kihutamises; selgitatakse kuriteost osavõtja käitumisele antavat karistusõiguslikku hinnangut, lähtudes erilise isikutunnuse mõistest ning vaadeldakse, kas kuriteole kihutamise karistatavusest on alust rääkida täideviimisteo, s.o altkäemaksu võtmise matkimise korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse