Menüü

Kokkuvõte

15. märtsil 2007 jõustati karistusseadustikus eraldi usalduse kuritarvitamise koosseis (§ 2172), mis pidi asendama senist § i 289 (ametiseisundi kuritarvitamine). Teiseks täiendati § i 201 koosseisualternatiiviga, mille kohaselt on nüüd omastamisena karistatav ka teise isiku kätte usaldatud vara – mitte ainult teo toimepanija valduses oleva vallasasja – enda kasuks pööramine.

Koosseisude sõnastuse lähemal uurimisel võib täheldada, et puhtkeeleliselt on karistusseadustiku § 2172 usalduse kuritarvitamise koosseisu üks osis – varaliste huvide järgimise kohustus – märkimisväärselt sarnane § 201 teise alternatiivi sõnastusega (isiku kätte usaldatud muu võõras vara). Seadusandja otsustas varaliste huvide järgimise ja vara teisele isikule usaldamise mõisted täpsustamata jätta, mistõttu peaks nii nimetatud mõistete sisu kui ka nendevahelised suhted paika panema kohtupraktika.

Praegusel hetkel selge kohtupraktika nende mõistete sisustamise ja piiritlemise kohta puudub. Käesolev artikkel teeb mõningaid ettepanekuid nende sisustamiseks edasises praktikas. Peaasjalikult on varaliste huvide kohustust artiklis sisustatud võõrkeelsest (eelkõige Saksa) õiguskirjandusest lähtudes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse