Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 15 lõike 1 teine lause sätestab igaühe õiguse nõuda oma kohtuasja läbivaatamisel mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusvastaseks tunnistamist. Põhiseaduse § 15 lõike 2 kohaselt järgib kohus põhiseadust ja tunnistab põhiseadusvastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus. Seega peab kohus põhiseaduspärasuse järele valvama nii menetlusosalise nõudmisel kui ka omal algatusel.

Konkreetse kohtuasja lahendamisest alguse saanud põhiseaduslikkuse järelevalve asju on vähem, kui võiks kohtutele põhiseaduses antud väga laia pädevust arvestades oodata. Üks põhjustest tundub olevat seotud küsimusega, kuidas mõista põhiseaduse § 15 lõike 1 teist lauset. Artikkel selgitab, mida on igaühel õigus nõuda põhiseaduse § 15 lõike 1 teise lause alusel ja millised kohustused see säte paneb meie kohtunikele ning kuidas erinevates kohtumenetlustes seda õigust kasutada ja kohustusi täita. Artikkel puudutab sättes nimetatud õigusaktidest üksnes õiguse üldaktide põhiseadusvastaseks tunnistamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse