Menüü

Kokkuvõte

Nii Mandri-Euroopa kui ka Anglo-Ameerika õigussüsteemile on üldjoontes omane ühesugune arusaam, et õiguslikult tekivad juhtorgani liikmel kohustused eelkõige ühingu kui kvaasikäsundiandja ees. Mandri-Euroopa õigussüsteemis ei räägita aktsiaseltsi ega juhtorgani liikmete tsiviilõiguslikust vastutusest aktsionäri ees kuigi sageli, mistõttu võib jääda mulje, et sellist vastutust ei eksisteerigi. Juhtorgani liikmetel aktsionäri suhtes eksisteeriva kahju hüvitamise kohustusega võrreldes on õigusteoorias mõnevõrra selgem käsitus võlausaldaja suhtes eksisteerivast kahju hüvitamise kohustusest. Kaudse vastutuse kõrval eksisteerib ka otsene, deliktiõiguslik vastutus, mida on võimalik rakendada olukorras, kus juhtorgani liikmete tegevus või tegevusetus on kahjustanud konkreetset võlausaldajat või võlausaldajaid. Kui juriidilise isiku juhtorgani liikmed võivad tekitada kahju võlausaldajale, siis tekib küsimus, kas samamoodi võib kahju tekkida ka aktsionäril. Artiklis analüüsitakse, millises olukorras on aktsionäril võimalik esitada nõue talle endale tekitatud kahju hüvitamiseks ning millal võiks olla aktsepteeritav sellise nõude esitamine aktsiaseltsi, millal aga juhtorgani liikmete vastu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse