Menüü

Kokkuvõte

Teatud erandlikel tingimustel vastutab juriidilise isiku juhatuse liige isiklikult juriidilise isiku maksuvõlgade eest. Sellisel juhul koostab maksuhaldur maksukorralduse seaduse alusel juhatuse liikmele või liikmetele vastutusotsuse. Juhatuse liikme vastutuskohustuse tekkimiseks ei piisa üksnes juriidilise isiku maksuvõla olemasolust. Maksuhaldur peab tuvastama juhatuse liikme poolt toime pandud maksuseadustest tuleneva kohustuse rikkumise. Juhatuse liige peab seejuures olema käitunud süüliselt, s.t raskelt hooletult või tahtlusega. Kui äriühingul on mitu juhatuse liiget, peab maksuhaldur tuvastama kõigi individuaalse süü. Seejuures tuleb arvestada, et juhatuse liikmete vaheline ülesannete jaotus võib mõjutada konkreetse juhatuse liikme süü raskust, kuid ei välista seda täielikult. Pärast süü tuvastamist peab maksuhaldur tõendama süülise kohustuse rikkumise ja tekkinud kahju vahelise kausaalseose. Kuna vastutuskohustus on oma olemuselt aktsessoorne kõrvalkohustus äriühingu maksuvõla suhtes, eeldab vastutusotsuse koostamine seda, et vastutuse aluseks olev maksunõue ei ole aegunud ega ajatatud, kohustus peab olema jätkuvalt kehtiv ja maksuhalduri sissenõudmistoimingud äriühingu suhtes olema nurjunud. Vastutuskohustuse temaatika muudab keeruliseks juhatuse liikme maksuseadustest tulenevate kohustuste ringi piiritlemine nii kohustuste sisu kui ka ajalise ulatuses osas. Samuti on probleemiks kerge ja raske hooletuse eristamine, kui äriühing on eksinud komplekssemate maksunormide rakendamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse