Menüü

Kokkuvõte

Isikuandmete, sealhulgas terviseandmete kui delikaatsete isikuandmete töötlemiseks on vaja õiguslikku alust. Terviseandmete edastamise kontekstis on sellisteks võimalikeks õiguslikeks alusteks edastamine andmesubjekti nõusolekul, edastamine tervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil ja edastamine andmesubjekti eluliste huvide kaitseks.

Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse direktiivi artikli 29 töörühm on võtnud seisukoha, et terviseandmete edastamine tervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil on lubatav juhul, kui üheaegselt on täidetud kolm tingimust: töötlemine peab olema vajalik, see peab toimuma tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil (direktiivi kohaselt „ennetava meditsiini, meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi või ravi võimaldamise või tervishoiuteenuste juhtimise jaoks“) ning konkreetsel andmeid töötleval isikul peab olema ametisaladuse hoidmise kohustus või muu samaväärne kohustus. Artiklis analüüsitakse neid tingimusi ning nende täitmist Eesti õiguses.

Kuna praegu puudub Euroopa Liidus koostalitlusvõimeline e-tervise infosüsteem, on artiklis e-tervise infosüsteemis terviseandmetele ligipääsu võimaldamist ja terviseandmete elektroonilist edastamist käsitletud eraldi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse