Menüü

Kokkuvõte

Karistusseadustiku (KarS) ning väärteokoosseise sisaldavate haruseaduste muutmist ja täiendamist on hakatud nimetama karistusõiguse revisjoniks, mitte reformiks. Põhjus on lihtne: ei nähtud ette põhimõttelisi muudatusi üldosas,puutumata jäävad nii deliktistruktuur kui ka karistusõigusliku vastutuse alused ja piirid. Muudatused püüavad senist süsteemi üksnes täpsustada. Ka ei muutu midagi karistusõiguse enda süsteemis, mis seisneb teatavasti ühes koodeksis – nimelt karistusseadustikus – ja väärteokoosseise sisaldavates haruseadustes. Väärteokoosseisud paiknevad endiselt nii KarS-s kui ka haruseadustes, kuriteokoosseisud ainult KarS-s.

Ka eriosas jääb paika senine süsteem ning sätete struktuur. Muudetud sätete üldarv on suur seetõttu, et näiteks eriosa paragrahvidele, kus seni puudus juriidilise isiku vastutust käsitlev lõige, on see sinna (väheste eranditega) lisatud. Ka on paljudele paragrahvidele lisatud konfiskeerimist käsitlev sanktsiooninorm jne.

Käesolevas artiklis peatutakse kõigepealt üldosa küsimustel ning seejärel eriosa puudutavatel läbivatel muudatustel. Sisulisi muudatusi eriosa koosseisudes käsitletakse käesoleva numbri artiklites eraldi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse