Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

15 aastat riigikohtunike eriarvamusi
Julia Laffranque
2009 8, Lk 536 - 539
Eriarvamuste esitamise praktikast Riigikohtus saab rääkida eeskätt alates taasiseseisvumisest. Tänapäeva Eestis on kohtunikel võimalik eriarvamusele jääda ja riigikohtunikud on seda võimalust ka päris ...
Kohtud kui poliitilised institutsioonid
Taavi Annus
2007 9, Lk 599 - 607
Artikkel otsib vastust küsimusele, milliseid kitsendusi põhiseaduskohtud reaalselt parlamendile ning teistele avaliku võimu kandjatele seavad ja seada suudavad. Autori lähenemisnurk ei ole normatiivne ...
Teenistuslik järelevalve kohtunike üle
Gea Suumann
2006 3, Lk 183 - 192
Õigusemõistmine sõltumatu kohtu poolt on põhiõigus, mis on sätestatud mitmes rahvusvahelises inimõigusalases dokumendis. Ka Eesti Vabariigi põhiseaduse § 4 sätestab, et Riigikogu, Vabariigi Presidendi ...
Kohtu käsitlus ajakirjanduses
Aet Truu
2006 3, Lk 193 - 198
Max Weberi kontseptsiooni kohaselt vajab igasugune domineerimine õigustust, mis väljendub legitiimsuses. Ka kohtu tegevus vajab sarnaselt teiste riiklike institutsioonidega legitiimsust. Kohtu legitiimsus ...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...selle sätte nõuetele. EIÕKonv ei nõua iseenesest, et õigusemõistmine toimuks kohtus. EIÕKonv artikli 6 järgi peab õigusemõistmisel aga......ja pidevat enesetäiendamise kohustust? –   Kas õigusemõistmine komisjonides vastab avalikkuse nõuetele, nagu on...
Euroopa Kohus ja esimese astme kohus
Triinu Kremm
2004 5, Lk 349 - 362
Eesti liitumine Euroopa Liiduga on kaasa toonud suuri muutusi meie õigussüsteemis. Neis muudatustes orienteerumiseks tuleb tunda kohtusüsteemi, mille ühe osa moodustavad Euroopa Kohus ja esimese astme ...
Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist
Eerik Kergandberg
2003 1, Lk 8 - 13
Põhiseaduse §-s 14 sisalduva põhiõiguse põhisisuks on õigus riigipoolsele menetlusele ja korraldusele. Autori arvates ei hõlma see mitte üksnes kitsalt kohtumenetlust, vaid menetlust laiemalt. Põhiseaduse ...
Viis minutit õigusfilosoofiat
Gustav Radbruch, Marju Luts
2002 8, Lk 514 - 515
Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»