Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
... Deliktitüübilt võib ettevaatamatusest toimepandud süütegu olla nii teo- kui ka tagajärjedelikt. Teodelikti korral......tegevusetusdelikti. Ettevaatamatusest toimepandav süütegu on enamasti sellisena eriosas ka tähistatud (nt §...
Telekommunikatsioonialased õigusrikkumised
Indrek Metusa
2002 5, Lk 312 - 320
...sidevõrgust on kõrgemal tasemel ning võimalused vastavaid süütegusid toime panna on suuremad. Ka arvutikuritegude......probleeme. Sätte asetsemine avaliku rahu vastaste süütegude peatükis ja avaliku võimu teostamise vastaste süütegude...
Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
Süüvõime karistusseadustikus
Jaan Sootak
2002 2, Lk 82 - 88
...kolmeastmelise finalistliku deliktistruktuuri. Selle järgi on süütegu koosseisupärane, õigusvastane ja süüline tegu (KarS......olulises küsimuses, nimelt tervise vastu suunatud süütegude korral (KarS 9. ptk 2. jagu). Kehtiva KrK järgi...
Süüdimatuse meditsiinilised kriteeriumid
Arno Aadamsoo
2002 2, Lk 100 - 102
Kohtupsühhiaatria keskseimateks küsimusteks kriminaalõiguses on isiku psüühiline seisund ja süüdivus talle süükspandavate tegude toimepanemise ajal ning tema võime oma psüühilise seisundi poolest osaleda ...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
Autori eesmärk on kirjeldada ja seletada Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste kuritegude toimepanijate hulka üsna palju okupatsiooniaegseid kollaborante ja neid tuleb ...
Kriminaalkaristus majandusettevõtetele
Erich Samson
1999 8, Lk 366 - 370
...karistatava pettusega ja kas üldse on toime pandud süütegu või tuleb kõne alla üksnes eraõiguslik vastutus. Kui......lahutamatut tahtlust. See on hädavajalik, et piiritleda süütegu lihtsalt eraõiguslikust vastutusest. Siin saab lähtuda...
Karistusseadustiku süüteomõiste ja deliktistruktuur
Jaan Sootak
2001 7, Lk 447 - 455
...aasta karistusseadustiku eeskujul taastatud) üldmõiste „süütegu“ (vt ka allpool ptk 5). Terminoloogilised muudatused......aasta karistusseadustiku eeskujul taastatud) üldmõiste „süütegu“ (vt ka allpool ptk 5). Terminoloogilised muudatused...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»