Menüü

Kokkuvõte

Asjaõigusseaduse rakendusseaduse § 23 keelab kohalikul omavalitsusel pantida talle kuuluvat kinnisasja. Keelu eesmärgiks on vältida võimalust, et kohalik omavalitsus jääb kergekäelise laenamise tagajärjel toimuva sundtäitmise kaudu oma maast ilma. Praktikas esineb juhtumeid, kus munitsipaalmaa pantimise keelust minnakse erinevaid õiguslikke konstruktsioone kasutades mööda. Üheks selliseks konstruktsiooniks on kolmanda isiku kasuks kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine ja tekkinud hoonestusõiguse koormamine hüpoteegiga. Autor juhib tähelepanu, et tegu võib olla tühise näiliku tehinguga. Samas on autori arvates olemas odavamad ja täiesti seaduslikud võimalused ehitamise rahastamiseks munitsipaalmaa tagatisel. Selliseks võimaluseks peab autor omanikuhoonestusõiguse seadmist munitsipaalmaale ja selle pantimist, aga ka ehitamist reaalkoormatise toel. Artikli alguses konstrueeritud näidiskaasuse toel analüüsib autor ka seda, milliseid võlaõiguslikke kokkuleppeid saab kinnistusraamatusse kantava eelmärkega tagada ja milline on eelmärke mõju. Täiendavalt peatutakse põgusalt hoonestusõiguse omanikule langemisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse