Menüü

Kokkuvõte

Eestis tulenevad kõige olulisemad kohtute sõltumatuse tagatised põhiseadusest. Muuhulgas näeb põhiseaduse § 147 ette, et kohtunikud nimetatakse ametisse eluaegsetena ning kohtunike ametist vabastamise alused ja korra sätestab seadus. Samas sättes on ette nähtud, et kohtunike sõltumatuse tagatised ja õigusliku seisundi sätestab seadus.

Kohtunike ametisse nimetamist reguleerib põhiseaduse § 150, mille kohaselt nimetab Riigikohtu esimehe ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Riigikohtu liikmed nimetab ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Muud kohtunikud nimetab ametisse Vabariigi President Riigikohtu ettepanekul. Eeltoodust nähtub, et kohtunike sõltumatus algab juba nende ametisse nimetamisest. Millised aga on need nõuded ja tingimused, millistest peaks lähtuma Riigikohus, kui ta valib välja kandidaadid esimese ja teise astme kohtute kohtunike ametisse nimetamiseks? Millest peaks lähtuma justiitsminister, kui ta valib kohtunike hulgast isiku, kelle ta nimetab kohtu esimeheks? Nendele küsimustele Eestis kehtivatest seadustest paraku selget vastust ei leia.

Käesolevas artiklis analüüsitakse laiemalt, milliste kriteeriumite arvestamist on peetud rahvusvaheliselt oluliseks kohtunike valimisel ja edutamisel ning miks on kohtunike edutamise läbipaistvus ja objektiivsus, olgu kõrgemate astemete kohtutesse või kohtujuhi ametikohale, üheks oluliseks osaks kohtute sõltumatuse tagamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse