Menüü

Eraõigusliku juriidilise isiku tegutsemine oma organite kaudu ning vastutus nende tegude eest. Läbiva vastutuse printsiip

Autor:
Number 2000/4
Lk 203-211

Kokkuvõte

Seoses 28. juunil 1994 Riigikogu poolt vastu võetud tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi) TsÜS juriidilisi isikuid reguleerivate sätete (3. ptk) kohaldamisega, samuti uue TsÜS eelnõu väljatöötamisega on tõusetunud rida küsimusi juriidilise isiku tahet väljendava organi ning tema liikmete õiguslikust seisundist ja viimatinimetatute suhetest juriidilise isiku endaga. Käesoleva artikli eesmärgiks on analüüsida nii õigusteoreetilisest kui ka -praktilisest aspektist eraõigusliku juriidilise isiku (eelkõige äriühingu) tegevuse väljendajaks oleva juriidilise isiku struktuuriüksuse ((esindus)organi) õiguslikku staatust, nimetatud organi liikmete tegevuse ning juriidilise isiku tegevuse vahelisi seoseid, samuti juriidilise isiku vastutust oma organi ning selle liikmete tegevuse eest. Eelnimetatud küsimusi käsitleb autor võrdlevalt Saksa ja Šveitsi õiguse vastavate sätete ning õiguspraktikaga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse