Menüü

Kokkuvõte

Viimaste aastate Eesti kohtupraktikas on tekkinud mitmeid küsimusi, mis seonduvad ühelt poolt haldusmenetluse ja sellele võimalikult järgneva halduskohtumenetluse ning teiselt poolt süüteomenetluste (kriminaal- ja väärteomenetluse) omavaheliste suhetega. Nii tekib rida iselaadseid probleeme olukorras, kus ühed ja samad elulised asjaolud satuvad või peaksid sattuma nii haldus(kohtu)menetluse kui ka kriminaal- või väärteomenetluse huviorbiiti. Arvestades seadusandja üldist lembust karistusõiguse kasutamise vastu haldusõigussuhete tagamisel, puudutab see temaatika üsna suurt hulka õigusvaidlusi. Sellest lähtudes antaksegi artiklis ülevaade haldus(kohtu)menetluse ja süüteomenetluste paralleelsuse mõningatest sõlmküsimustest. Peatutakse haldus(kohtu)menetluse ja süüteomenetluse konfliktidel ja analüüsitakse nende tekkepõhjuseid, selgitatakse nende konfliktide vältimise vajalikkust ja vaadeldakse, millised on konfliktide vältimise võimalused kehtivas õigused. Eraldi käsitletakse paralleelmenetluste koostööd ja sellest tulenevaid ohte – haldusmenetluse lubamatut sekkumist süüteomenetlusse ja vastupidi, süüteomenetluse lubamatut sekkumist haldusmenetlusse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse