Menüü

Kokkuvõte

Asjaõigusseaduse § s 32 sätestatakse, et valdus on tegelik võim asja üle. Selle sätte järgi on valdus faktiline olukord, mille esinedes on isik allutanud kehalise eseme oma isikliku ruumilise meelevalla alla. Juba tänapäeva tsiviilõiguse hällis Vana-Roomas tunnustati valdaja õigust oma valdust kaitsta. Nii sisalduvad ka asjaõigusseaduses valdajat erinevate rünnete ja takistuste eest kaitsvad sätted, mis käsitlevad omaabi (§ 41), otsimisõigust (§ 42) ning possessoorseid hagisid (§ d 44–48). Asjaõigusseaduse valduse kaitse regulatsioon põhineb Saksa BGB l ning selles osas on Eesti ja Saksa õigusnormid väga sarnased.

Artiklis vaadeldakse, millised on valduse kaitse õigusliku reguleerimise eesmärgid ja põhimõtted, omaabi eeldused, omaabi teostamise abinõud ja piirid. Seejuures osutatakse võrdlevalt Saksamaa, Austria ja vähesel määral ka Šveitsi õiguse asjakohastele regulatsioonidele, teooriale ning praktikale, mis peaksid aitama paremini mõista Eesti omaabi õigust. Lähemalt on artiklis vaatluse all omaabi ja karistusõigusliku hädakaitse kokkupuutepunktid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse