Menüü

Kokkuvõte

Artikkel kommenteerib Riigikohtu 28. oktoobri 2016. a kohtuotsust.

Peatutakse karistuse mõistmisel alla alammäära ning erandlikel asjaoludel, mis võimaldavad lisakaristus kohaldamata jätta. Eraldi käsitletakse liiklusalase väärteo ja liikluskuriteo eest lisakaristusena kohaldatava juhtimisõiguse äravõtmise erineva alammäära problemaatikal. Ehkki Riigikohus leidis, et regulatsioon siiski ei ole põhiseadusega vastuolus, on autorite arvates nii kehtivas õiguses kui ka Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu puhul probleem siiski olemas. Lõpetuseks peatutakse artiklis karituse raskusel ideaalkogumi korral. Nimelt juhib Riigikohus kommenteeritavas lahendis taas tähelepanu võimalusele lugeda ideaalkogumi korral juba sellest faktist endast tulenevalt isiku süü suuremaks ja karistus rangemaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse