Menüü

Kokkuvõte

2015. aastal avaldas OECD põhjaliku Eesti ja Soome valitsemiskorraldust käsitleva võrdleva uuringu aruande. Valitsuse ühtsuse ja strateegilise otsustamise võime suurendamiseks soovitati mõlemal riigil lammutada institutsioonilist paindlikkust takistavad õiguslikud barjäärid. Sellega kordas OECD sisuliselt oma varasemas, 2011. aastal avaldatud aruandes Eestile antud soovitust muuta ühtsema valitsuse poole liikumiseks Vabariigi Valitsuse seadust ja võimaldada valitsusel endal teha administratiivsete määruste abil valitsusorganisatsioonis muudatusi parlamendi ametiaja alguses või selle jooksul, et parimal viisil ellu viia valitsuse prioriteete ja vastata kodanike vajadustele.

Täna kehtivate lihtseaduste kohaselt on ministeeriumide moodustamine seadusandja ainupädevuses. Vabariigi Valitsuse seaduse § 45 annab ministeeriumide loetelu ja selle § d 57–69 määravad kindlaks ministeeriumide valitsemisalad. Õigusteadlaste valitseva arvamuse kohaselt oleks ministeeriumide loomise ning nende ülesannete ja pädevuse määramise andmine Riigikogult Vabariigi Valitsusele põhiseadusvastane. Artiklis uuritakse, kas OECD antud soovitusi on võimalik ministeeriumide puhul põhiseadust muutmata ellu viia. Asetamaks vastuse otsimist avaramasse perspektiivi ja avamaks eri lahendusteid, vaadatakse kõigepealt teiste riikide ja Eesti varasemaid lahendusi. Seejärel võetakse ette kehtiva põhiseaduse analüüs ja otsitakse püstitatud küsimusele vastust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse