Menüü

Kokkuvõte

Võlausaldajate üldkoosoleku otsused võetakse pankrotimenetluses vastu hääletamise teel. Seejuures on iga võlausaldaja häälte arv võrdeline tema nõude suurusega. Kuni nõuete kaitsmiseni määrab haldur võlausaldajale hääled kirjaliku nõudeavalduse alusel. Seejuures peavad dokumendid olema haldurile esitatud vähemalt kolm tööpäeva enne üldkoosolekut. Häälte arvu määramise reeglitest tuleneb, et häälte määramise tingimused enne nõuete kaitsmist on pigem formaalset laadi. Formaalsel viisil häälte määramisega kaasneb oht, et võlausaldaja saab üldkoosolekul hääli ebaausalt. Selline oht on tõenäolisem võlgnikuga seotud võlausaldajate (lähikondsete) puhul, kellel on lihtsam konstrueerida vajaliku suurusega nõue. Samas võib selline ebaõige häälte määramine oluliselt mõjutada üldkoosolekutel vastuvõetud otsuseid, pankrotimenetluse käiku ning võlausaldajate ühist huvi rahuldada võlausaldajate nõuded võimalikult suures ulatuses.

Kuni 31. jaanuarini 2021 oli pankrotimenetluses hääleõigus igal võlausaldajal, kes esitas pankrotihaldurile nõuetekohase nõudeavalduse. Alates 1. veebruarist 2021 ei ole hääleõigust võlausaldajal, kes on juriidilisest isikust võlgniku osanik või aktsionär, osaniku või aktsionäri tütarettevõtja või on saanud nõude loovutamise teel võlgniku osanikult või aktsionärilt või osaniku või aktsionäri tütarettevõtjalt kolme aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist (PankrS § 82 lg 8). Kõnealuse seadusemuudatuse tingis pankrotimenetluste praktikas kujunenud olukord, kus juriidilisest isikust võlgniku osanikud saavutasid kontrolli pankrotimenetluse üle ning hakkasid menetlust endale sobivalt ja teisi kahjustades suunama.

Käesolevas artiklis uuritakse, kas võlausaldajate ühiste huvide kaitse eesmärgil pankrotimenetluses on juriidilisest isikust võlgnikuga seotud võlausaldajate hääleõiguse piiramine põhjendatud ning kas võlgniku osaniku, aktsionäri või nende tütarettevõtja hääleõiguse piiramisest piisab, et ära hoida võlgnikuga seotud võlausaldajate kontroll pankrotimenetluse üle, või tuleks kehtivat seadust täiendada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse