Menüü

Kokkuvõte

Läbipaistev riigivõim, igaühe õigus saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni, teabele juurdepääsu kiirus ja hõlpsus, ressursikokkuhoid – nendest eesmärkidest kantult jõustus avaliku teabe seaduse muudatus, mis nägi alates 1. jaanuarist 2009 ette dokumendiregistri avalikkuse ametiasutuse veebilehel.

Avalikkuse põhimõte ei ole absoluutne. Seda piirab isikuandmete kaitse põhimõte, mida kehtivas õiguskorras sisustab isikuandmete kaitse seadus. Avaliku teabe seaduses teeb üldise avalikkuse põhimõttest kaks erandit: (1) avaliku teabe seaduse § 12 lõike 42 järgi ei avalikustata dokumendiregistris isikuandmeid sisaldavaid dokumente, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest, ning (2) avaliku teabe seadus loob võimaluse kehtestada andmetele piiratud juurdepääs („AK-tempel“ – ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS (§ 41 lg 2).

Artiklis uuritakse, kas ja kuidas rakendub jõustunud muudatusega taotletav põhimõte, et üldiselt on asutuse dokumendiregister avalik, kuid erandina võib esineda ka mitteavalikke teavikuid. Artiklis selgitatakse normide vahel tekkivaid vastuolusid, mis ei võimalda ametiasutustes kujuneda ühetaolisel dokumentide avaldamise halduspraktikal. Põhiküsimuseks on, missugused dokumendid tuleb alates 1. jaanuarist 2009 avalikustada, s.t millised dokumendid on juurdepääsupiiranguta ja millistele on juurdepääs piiratud või tuleks täiendavalt piirata märkega „ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse