Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Kujutis kui tegelikult kaitstav õigushüve
Siim Tammer
2011 9, Lk 652 - 663
...kujutisõiguse rikkumisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamise õiguslikku regulatsiooni. Artikli põhirõhk...... Reeglina vaidlus kujutis­õiguse üle tähendab ka kahju­nõude esitamist. Nõus­oleku kontekstis tuleb kahju­nõude...
Vastutav subjekt tootja vastutuse kohaldamisel
Margus Kingisepp
2011 9, Lk 664 - 673
...Tootja vastutuse reeglite alusel kahju hüvitamise nõuet esitada sooviv kannatanu peab määrama......sätestab tootja kohustuse defektset tootest tingitud kahju hüvitada objektiivsel ehk mittesüülisel alusel. Tootja...
Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...kriminaalmenetluslikus tsiviilhagis taotleda üksnes kahju hüvitamist, kusjuures sellise nõude alusena käsitatakse......kriminaalmenetluses on võimalik esitada ka muid nõudeid peale kahjuhüvitisnõuete; selgitatakse, miks ei saa kuriteo toimepanemine...
Üürileandja tungiva omavajaduse mõiste
Karl Haavasalu
2009 7, Lk 420 - 427
...omanik vastutab lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest, kui uus üürileandja otsustab üürilepingu üles......üürileandja lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest, kui uus üürileandja otsustab VÕS § 323 lõike...
Kahju hüvitamise nõue lepingueelsete kohustuste rikkumisel
Rutt Värk
2009 6, Lk 389 - 394
...ettevalmistamise kulusid. Kahjustatud poolel tekib õigus nõuda kahju hüvitamist üksnes siis, kui teine pool on läbirääkimiste......kohustust. Tavaliselt hüvitatakse sel juhul usalduskahju ehk kahju, mis tekkis lepingueelsetele läbirääkimistele...
Töötaja varaline vastutus
Merle Muda
2009 5, Lk 312 - 320
...töökoodeksi 9. peatükk, mis kehtestas reeglid töötaja kahju hüvitamise kohustuse kohta. Samuti sõlmiti praktikas...... peatükis, mis sisaldab norme nii töötasu alandamise, kahju hüvitamise, leppetrahvi kui ka tasaarvestuse kohta...
See keeruline Internet
Anu Uritam
2008 9, Lk 621 - 626
...juurde kuuluva foorumi pidaja vastutust mittevaralise kahju eest. Ele Liivi hinnangul on võimalik tõ......hinnangul ei peaks foorumi lugejatel ehk võimalikel kahjustatud isikutel olema kohustust teavitada foorumipidajat...
Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi?
Karin Sein
2008 2, Lk 93 - 101
...Karistuslik kahjuhüvitis on Anglo-Ameerika õigusele iseloomulik instituut......õigusele iseloomulik instituut. Selle all mõistetakse kahjuhüvitist, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult hüvitada......hüvitada reaalselt tekkinud varalist või mittevaralist kahju, vaid lisaks karistada kahju tekitajat ning hoida...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 3, Lk 155 - 172
...avaldamise õigusvastaseks tunnistamiseks ja moraalse kahju hüvitise väljamõistmiseks 200 000 krooni ulatuses......jättis kohus hagi rahuldamata, sest mittevaraline kahju ei leidnud kohtu arvates tõendamist. Ringkonnakohus...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»