Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Üürileandja tungiva omavajaduse mõiste
Karl Haavasalu
2009 7, Lk 420 - 427
...omanik vastutab lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest, kui uus üürileandja otsustab üürilepingu üles......üürileandja lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest, kui uus üürileandja otsustab VÕS § 323 lõike...
Kahju hüvitamise nõue lepingueelsete kohustuste rikkumisel
Rutt Värk
2009 6, Lk 389 - 394
...ettevalmistamise kulusid. Kahjustatud poolel tekib õigus nõuda kahju hüvitamist üksnes siis, kui teine pool on läbirääkimiste......kohustust. Tavaliselt hüvitatakse sel juhul usalduskahju ehk kahju, mis tekkis lepingueelsetele läbirääkimistele...
Töötaja varaline vastutus
Merle Muda
2009 5, Lk 312 - 320
...töökoodeksi 9. peatükk, mis kehtestas reeglid töötaja kahju hüvitamise kohustuse kohta. Samuti sõlmiti praktikas...... peatükis, mis sisaldab norme nii töötasu alandamise, kahju hüvitamise, leppetrahvi kui ka tasaarvestuse kohta...
See keeruline Internet
Anu Uritam
2008 9, Lk 621 - 626
...juurde kuuluva foorumi pidaja vastutust mittevaralise kahju eest. Ele Liivi hinnangul on võimalik tõ......hinnangul ei peaks foorumi lugejatel ehk võimalikel kahjustatud isikutel olema kohustust teavitada foorumipidajat...
Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi?
Karin Sein
2008 2, Lk 93 - 101
...Karistuslik kahjuhüvitis on Anglo-Ameerika õigusele iseloomulik instituut......õigusele iseloomulik instituut. Selle all mõistetakse kahjuhüvitist, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult hüvitada......hüvitada reaalselt tekkinud varalist või mittevaralist kahju, vaid lisaks karistada kahju tekitajat ning hoida...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 3, Lk 155 - 172
...avaldamise õigusvastaseks tunnistamiseks ja moraalse kahju hüvitise väljamõistmiseks 200 000 krooni ulatuses......jättis kohus hagi rahuldamata, sest mittevaraline kahju ei leidnud kohtu arvates tõendamist. Ringkonnakohus...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 1, Lk 16 - 29
...juulil 2002 jõustunud võlaõigusseaduse lepinguvälise kahju regulatsiooni alusel. Samas on väljendusvabaduse teema......jõustunud võlaõigusseaduse*11 (VÕS) lepinguvälise kahju regulatsiooni alusel. Samas on väljendus­vabaduse...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»