Menüü

Valduse instituudi kohaldamine kuriteoga saaduks peetava vara kriminaalmenetluslikul väljaandmisel seaduslikule valdajale

Autor:
Number 1998/5
Lk 241-249

Kokkuvõte

Kehtivas kriminaalmenetluses kohaldatakse kahte liiki materiaalõigust: kriminaal- ja tsiviilõigust. Tsiviilõiguse kriminaalmenetluslik kohaldamine teenib enamikel juhtudel kuriteoga põhjustatud varalise kahju heastamise eesmärki. Eesti kriminaalmenetluse reformi käigus tuleb otsustada, kas ja kui suures ulatuses on liitmenetlus põhjendatud.

Tsiviilõiguse kohaldamise põhilisteks kriminaalprotsessuaalseteks vormideks on kriminaalmenetluslik tsiviilhagi (KrMK § 41 lg 1; §42 lg 1), kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamine kohtu algatusel (KrMK § 42 lg 4) ning asitõendite väljaandmine nende seaduslikele valdajatele (KrMK §-d 62 lg 2 ja 63 p 7).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse