Menüü

Kokkuvõte

Õigus õigusemõistmisele mõistliku aja jooksul on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikes 1. Mõistliku menetlusaja nõue on sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis, samuti paljude riikide põhiseadustes. Eesti põhiseadus ei nimeta õigust asja arutamisele mõistliku aja jooksul expressis verbis, kuid põhiseaduse § dest 13, 14 ja 15 tulenev põhiõigus tõhusale menetlusele enda kaitseks hõlmab muu hulgas õigust nõuda kohtuasja lahendamist mõistliku aja jooksul.

Käesolev artikkel käsitleb mõistliku menetlusaja põhimõtet ja selle tagamise vajadust konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktika kontekstis. Artikkel annab ülevaate EIK kasulikust praktikast, et selgitada lähemalt võimalusi, kuidas kaitsta riigisisese õigussüsteemiga tõhusalt õigust õigusemõistmisele mõistliku aja jooksul. Kuigi konventsiooni artikli 6 lõige 1 kehtib ka isiku kriminaalsüüdistuse üle otsustamisel, uuritakse käesolevas artiklis õigust asja arutamisele mõistliku aja jooksul tsiviilõiguste ja kohustuste üle otsustamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse