Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
Nii tsiviil- kui ka kriminaalvastutuse korral on isiku süüline käitumine üheks vastutuse eelduseks. Sellest tulenevalt tekib küsimus: kes peab tõendama isiku süü kui vastutuskoosseisu subjektiivse elemendi ...
Sõnavabadus ja selle piirid
Rait Maruste
2001 1, Lk 14 - 22
...käesoleva konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused“.Euroopa inimõiguste konventsioon (edaspidi Konventsioon......käesoleva konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused“. 1. Sõnavabaduse sisu Sõnavabaduse sätestab põhiseaduse...
Haldusakti põhjendamise kohustus
Anno Aedmaa
2001 8, Lk 529 - 540
1. Sissejuhatus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 10 väljendatud põhimõtte kohaselt on Eesti sotsiaalne ja demokraatlik õigusriik, kus riigivõimu teostatakse põhiseaduse ja sellega kooskõlas ...
Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda
Madis Ernits
2001 8, Lk 572 - 596
...liberaalses ja demokraatlikus õigusriigis eelkõige kaks: põhiõigused, mis sätestavad avaliku võimu lubatud toimimisulatuse......liberaalses ja demokraatlikus õigusriigis eelkõige kaks: põhiõigused, mis sätestavad avaliku võimu lubatud toimimisulatuse...
OSCE ja inimõigused
Anu Vabamäe
2001 6, Lk 408 - 416
...milles kõigil maailma riikidel on võrdsed huvid, on näiteks põhiõigused, mille garanteerimine on kõikide riikide kohustus......rõhutus – A.V.], et inimõiguste dimensioonis võetud kohustused on kõigi osalisriikide otsese ja seaduspärase huvi...
Täitevvõimule delegeeritud seadusandlus
Indrek Lillo
2000 10, Lk 638 - 644
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 4 kohaselt on Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Põhiseaduse § 59 kohaselt ...
«eelmine lehekülg  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»