Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Avaliku korra kaitse Eesti õigusruumis
Anno Aedmaa
2004 7, Lk 499 - 504
...EIÕKonv), mis sätestab olulisemad inimõigused ja vabadused. Avaliku korra mõiste sisustamise seisukohalt pakub......haldusorganite, vaid kõigi ühiskonnaliikmete õigused ja kohustused avaliku korra ning turvalisuse kaitsel, sest vastav...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning võeti Ülemnõukogu poolt vastu aprillis 1992. Töölepingu seadus sätestab ulatuslikke piiranguid töösuhtepoolte lepinguvabadusele ning ...
Põhiõiguste tähendus eraõigusele
Detlev W. Belling
2004 1, Lk 3 - 10
Põhiseaduses sisalduvad põhiõigused on esmajoones kodanike kaitseõigusteks riigi vastu. Õigusteaduses on vaieldud selle üle, kas põhiõigused kehtivad ka eraisikute vahel ja kui ei, siis millist mõju põhiõigused ...
Rahvusvahelise kohtu otsuse siseriiklikust täitmisest
Rait Maruste
2003 9, Lk 616 - 623
...käesoleva konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused (EIÕKonv art 1). EIÕK otsuste siduvust ja täitmist......Itaalia Vabariik jätnud täitmata oma lepingulised kohustused ühenduse lepingu artikli 171 järgi“. Eraõiguslikud...
Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
...mis sätestab, et põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele......vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see...
Isikunime õiguslikust regulatsioonist
Piret Mõistlik
2003 3, Lk 191 - 199
Isikunime reguleerimisel põrkuvad kaks aspekti: ühest küljest isiku eneseteostusõigus ning õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele ning teiselt poolt avalik huvi eesti rahvuse ja keele säilitamiseks ning ...
Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist
Eerik Kergandberg
2003 1, Lk 8 - 13
Põhiseaduse §-s 14 sisalduva põhiõiguse põhisisuks on õigus riigipoolsele menetlusele ja korraldusele. Autori arvates ei hõlma see mitte üksnes kitsalt kohtumenetlust, vaid menetlust laiemalt. Põhiseaduse ...
«eelmine lehekülg  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»