Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
...mis sätestab, et põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele......vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see...
Isikunime õiguslikust regulatsioonist
Piret Mõistlik
2003 3, Lk 191 - 199
Isikunime reguleerimisel põrkuvad kaks aspekti: ühest küljest isiku eneseteostusõigus ning õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele ning teiselt poolt avalik huvi eesti rahvuse ja keele säilitamiseks ning ...
Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist
Eerik Kergandberg
2003 1, Lk 8 - 13
Põhiseaduse §-s 14 sisalduva põhiõiguse põhisisuks on õigus riigipoolsele menetlusele ja korraldusele. Autori arvates ei hõlma see mitte üksnes kitsalt kohtumenetlust, vaid menetlust laiemalt. Põhiseaduse ...
Viis minutit õigusfilosoofiat
Gustav Radbruch, Marju Luts
2002 8, Lk 514 - 515
Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ...
Isikuandmete kaitse olemus ja arengusuunad
Tiina Ilus
2002 7, Lk 435 - 446
...lisanduvad isikuandmete töötlejaile mitmed täiendavad menetluslikud kohustused, nagu näiteks informeerimiskohustus, selgitamiskohustus ning......töötlejaile erinevad aktiivset tegutsemist nõudvad kohustused (sageli nt kohustus registreerida andmete töötlemine...
Pangasaladus
Rain Raa, Kadri Siibak
2002 3, Lk 171 - 176
...raha laekub*3, aga ka pärimised, lahutused, ülalpidamiskohustused jms. Mõnede Saksa õigusteoreetikute arvamuse kohaselt......Lõppenud tehingust jäävad pangale määramata tähtajaks kohustused, seda isegi pärast kliendi surma.*5 Pärast kliendi...
«eelmine lehekülg  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  järgmine lehekülg»