Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Omandipõhiõigus ja selle piirid
Kadriann Ikkonen
2006 1, Lk 54 - 70
... 20          Põhiseaduse 2. peatükk: Põhiõigused, vabadused ja kohustused. – Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi......  24          M. Ernits. Põhiseaduse II peatükk: õigused, vabadused ja kohustused. – Eesti Vabariigi põhiseadus: Kommenteeritud väljaanne...
Õigus isikuandmete kaitsele
Ivo Pilving
2005 8, Lk 532 - 536
Lääne-Euroopas on mõnikord avaldatud arvamust, et Eestis pööratakse andmekaitsele liiga vähe tähelepanu. Vähene andmekaitsealane teadlikkus võib osalt olla tingitud Lääne-Euroopale alla jäävast elatustasemest ...
Avalik huvi kui määratlemata õigusmõiste
Kadriann Ikkonen
2005 3, Lk 187 - 199
...adressaat ei tea seda, millised on tema õigused, vabadused ja kohustused. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve......positsioone: õigused sooritusele (rights to services), vabadused (liberties) ja (õigus)võim (powers).*23 Ka Hans Kelsen defineeris...
Põhiõiguste harta Euroopa põhiseaduslikus lepingus
Rait Maruste
2004 10, Lk 655 - 660
...majanduslikud, halduslikud ja keskkondlikud õigused ning vabadused, mis on olulised sellises moodustises nagu seda on......Euroopa Liidu kodanikuks olemisest tulenevad õigused ja vabadused.*13 Ja last but not least:EIÕKonv on juba pool...
Piinamine õigusriigis?
Eric Hilgendorf, Sten Lind, Paavo Randma
2004 10, Lk 661 - 671
Septembris 2002 rööviti Saksamaal laps nimega Jakob von Metzler ning seda selleks, et tema vanematelt välja pressida suur summa lunaraha. Kaasus leidis pressis laialdast kajastamist. Tähelepanu keskmes ...
Parlamendiliikme vastutamatus
Aaro Mõttus
2004 9, Lk 598 - 608
Euroopa Inimõiguste Kohus on viimastel aastatel teinud mitu lahendit, milles käsitletakse parlamentaarset immuniteeti seoses kaebustega, kus üksikisikud väidavad, et parlamendiliikmete arvamusavaldused ...
«eelmine lehekülg  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  järgmine lehekülg»