Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Erasüüdistus. Kas vajalik täiendus Eesti kriminaalmenetlusõigusele?
Kevin Siivelt
2014 3, Lk 198 - 208
...Kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku § 5 sätestab kriminaalmenetluse riiklikkuse......seadustiku § 5 sätestab kriminaalmenetluse riiklikkuse ehk süüdistuse avalikkuse põhimõtte: eranditult......selline nähtus sisaldus veel enne 2004. aastal jõustunud kriminaalmenetluse seadustikku kehtinud kriminaalmenetluse koodeksis...
Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
...aja otsustest leida mõiste, mida ei kasuta ei Eesti kriminaalmenetluse seadustik ega ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste......3 punktile d. *5 Tähelepanuväärsem on see, et ka kriminaalmenetluse seadustik *6 (KrMS) kahtlustatava ja süüdistatava...
Eesti kriminaalmenetlus: mõned rindeteated
Eerik Kergandberg
2013 4, Lk 249 - 256
...2011. aasta 1. septembril jõustusid kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis võrdlemisi tuntavalt teenisid......ajal oli märgata, et paljud eelnõuga nr 599 tehtud kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest on ebaselged, süsteemitud...
Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...38 lõike 1 punkt 2 annab kannatanule õiguse esitada kriminaalmenetluses süüdistatava ja/või tsiviilkostja ning võimalik,......artiklis näidatakse uuema kohtupraktika valguses, et kriminaalmenetluses on võimalik esitada ka muid nõudeid peale kahjuhüvitisnõuete...
Õigusemõistmine – milliste eesmärkide nimel?
Aivar Pilv
2011 4, Lk 243 - 248
...põhimõtted kiiresti omaks. Järgmisena mõned mõtted kriminaalmenetluse kohta. 3. Katkematuse põhimõte kriminaalmenetluses......kriminaalmenetluse kohta. 3. Katkematuse põhimõte kriminaalmenetluses – kas õnnestunud uus regulatsioon? Mäletatavasti...
Põhjendamatu sekkumine majandustegevusse ja jälitustegevus
Leon Glikman
2011 4, Lk 249 - 256
...erasüüdistusasju isikuvastaste kuritegude asjades, siis kriminaalmenetluse seadustiku *2 (KrMS) § 6 lähtub absoluutsetest kriminaalmenetluse......KrMS) § 6 lähtub absoluutsetest kriminaalmenetluse alustest, sõltumata sellest, et isik ei pea end kannatanuks...
Karistusõiguse suund – ülekriminaliseerimine?
Timo Reinthal
2010 10, Lk 740 - 750
...määratletakse kuritegudena. *8 Väärteomenetluses ja kriminaalmenetluses on isikul arvestatavalt erinev õiguslik seisund...... Artikkel 6 kohustab tagama isikule tõhusa osalemise kriminaalmenetluses. Kui isik aga saab trahviteate, ilma et teda oleks...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
...kaastäideviimiseks või vahendlikuks täideviimiseks kriminaalmenetluse seadustiku *14 (KrMS) § 268 lõike 2 järgi uue süüdistuse......Siinjuures võiks olla huvitav märkida, et Austria kriminaalmenetluse seadustiku § 281 lõike 1 punkti 4 kohaselt on kohtuotsuse...
Ristküsitlusest Eesti kriminaalkohtumenetluses
Meris Sillaots
2005 3, Lk 170 - 175
...Sissejuhatus Eesti uues (1. juulil 2004. aastal jõustunud) kriminaalmenetluse seadustikus*2 (KrMS) on ette nähtud, et tunnistaja......tõe väljaselgitamisele. Isegi kui möönda, et tõeni jõudmine kriminaalmenetluse raames võib paljudel juhtudel olla peaaegu võimatu...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»