Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Täitemenetlus"

Lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustus
Sirje Saan
2008 7, Lk 488 - 498
Abielu lahutatakse, kui abikaasad ei soovi enam abielu jätkata või ei pea selle jätkamist võimalikuks. Abielu lahutamisega kaasnevad reeglina nii varalised kui ka mittevaralised tagajärjed. Üheks võimalikuks ...
Hüpoteegi aktsessoorsusest ja muustki hüpoteegiga seonduvast
Rein Tiivel
2006 1, Lk 42 - 53
...tähelepanu õigusele esitada sundtäitmise kohta vastuväide. Täitemenetluse sai läbi viia siis, kui omanik vastuväidet ei esitanud......18–20. 11                                           Täitemenetluse seadustik. – RT I 1993 49, 693; 2005, 40, 312. 12         ...
Avalik huvi kui määratlemata õigusmõiste
Kadriann Ikkonen
2005 3, Lk 187 - 199
Avaliku huvi mõistet kasutatakse juriidilises argumentatsioonis küllalt tihti, kuid vähesed juristid on üritanud põhjalikumalt lahti mõtestada selle mõiste tegelikku sisu. Ka tuntud õigusteadlaste hulgas ...
Sundmüügi põhiseaduslikud alused
Kadriann Ikkonen
2004 8, Lk 540 - 549
...kõigepealt vajalik määratleda sundtäitmise olemus. Täitemenetluse legaaldefinitsiooni kehtiv õigus ei anna. Autor esitab......vahendi vahel, mis kõik saavutaksid soovitud eesmärgi.Täitemenetlus tervikuna põhineb õigusel nõuda teiselt isikult kohustuste...
Täitemenetlusalane kohtupraktika aastatel 2001–2003
Anneli Alekand
2003 8, Lk 561 - 569
...võib kuluda tunduvalt rohkem aega kui üldkohtus. Täitemenetlus tõenäoliselt seisaks kogu kohtumenetluse aja ning......otsustada kaebuse esitamine ja koostada selle tekst. Täitemenetluse seadustiku muudatuse kohaselt, mis jõustus 17. märtsil...
Tuvastushagide tagamine
Anton Filjajev
2003 5, Lk 320 - 329
Kohtupraktikas valitseva arusaama kohaselt ei ole võimalik tuvastushagi tagada, sest tuvastushagi kohta tehtavat kohtuotsust ei saa sundkorras täita. Ollakse seisukohal, et hagi tagamise abinõu saab kohaldada ...
Pangasaladus
Rain Raa, Kadri Siibak
2002 3, Lk 171 - 176
Tehingulised suhted panga ja kliendi vahel rajanevad poolte vastastikusel usaldusel. Usaldusprintsiip on pangandusõiguse üks põhiprintsiipe. Tehingute sooritamisel saab krediidiasutus enda käsutusse suure ...
Lepingu sõlmimine enampakkumise ja oksjoni teel
Irene Kull
1995 3, Lk 90 - 92
Enampakkumine on muutunud väga laialt kasutatavaks lepingute sõlmimise viisiks. Kõrvuti enampakkumistega kuulutatakse välja ka oksjoneid, kuigi kehtiv seadusandlus terminit „oksjon“ peaaegu ei kasuta ...
Kriminaalhooldussüsteemi rakendamine Eestis
Mari Miil
1998 2, Lk 63 - 67
Kriminaalhoolduse koht ja ülesanne karistusõiguses Eelmise aasta viimasel päeval kuulutas president välja kriminaalhooldusseaduse (RT I 1998, 4, 62)*1, millega sätestatakse tingimisi karistatute ja ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»